Рейтинг сайтов Казахстана KAZ.KZ   
Начало рейтинга Регистрация Быстрая регистрация Вспомнить пароль
Поиск по рейтингу:
Логин:
Пароль:
запомнить

Сайт http://taraz-gasyr.kz глазами поискового робота

Title: [Тараз-Bасырk колледж — [Тараз-Bасырk колледж Тараз Kаласы, Jаратау м™лтек ауданы, 34 мекен-жайындаCы 2 Kабатты оKу Cимаратында орналасKан. 15 жылдыK тарихы бар колледж 2001 жылы наурыз айында ашылCан.

Ключевые слова:

Description:

Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 16 Jan 2019 14:12:13 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close Vary: Accept-Encoding Link: ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink X-Content-Type-Options: nosniff X-Powered-By: PleskLin

Время отклика (sec): 0.94934582710266

Контент: Menu Ерекшелктер Бз туралы МамандыKтар Бейне Суреттер ЖаналыKтар Байланыс Jaрметт талапкер - 2018! 2017-2018 оKу жылыныS к_ндзг ж‰не сырттай оKу б™лмне 9-11 сынып талапкерлерд блм алуCа шаKырамыз Бз туралы МамандыKтар Неге бзд таSдау керек Ерекшелктер Сапалы блм КолледждS блкт, блмд оKытушылары б‰секеге Kаблетт мамандар дайындауды жоCары к‰сби педогогикалыK шеберлкпен ж_зеге асырады. Мемлекеттк ж‰не ™зндк гранттар «Тараз-Bасыр» колледж мемлекеттк ж‰не ™зндк грантKа талапкерлер Kабылдайды. ЖенлдKтер Блмгерлерге т™мендегдей жеSлдктер KарастырылCан. Бз туралы 17 жылдыK тарихы бар колледж 2001 жылы наурыз айында ашылCан. JР Блм ж‰не Cылым министрлгнен сериясы БМ 0000235 09.07.2001 ж. мемлекеттк лицензия берлген. Мамандыктар 1304000 [Есептеу техникасы ж‰не баCдарламалыK Kамтамасыз ету БаCдарламаныS Kамтамасыздандыруды Kaру Kaралдары мен технологиялыK ‰дстер, тестлеу, баCдарламаларды ске асыру ж‰не ж_ргзу. 0516000 [Jаржы(салалар бойынша)k €рт_рл aйымдастырушы- KaKыKтыK жеке меншк формаларыныS Kаржы Kызметн талдау ж‰не жоспарлау 0201000 [JaKыKтануk Консультациялар к‰спорын KaрылымдыK б™лмшелерне ж‰не KоCамдыK aйымдарCа ‰рт_рл KaKыKтыK Kaжаттарды р‰смдеуге KaKыKтыK к™мек к™рсетед. 0518000 [Есеп ж‰не аудит(салалар бойынша)k `йымныS м_лкне, мндеттер мен шаруашылыK операцияларына бухгалтерлк есеп ж_ргзу бойынша KаржылыK-шаруашылыK Kызмет болып табылады 0101000 [Мектепке дейнг т‰рбие ж‰не оKытуk Блм берудS оKу баCдарламаларыныS талаптарына с‰йкес балаларда блм мен блктктер ж_йесн Kалыптастырады. 0105000 [Бастауыш блм беруk [Бастауыш блм берудS мaCалмk, мемлекеттк блм стандарттарына с‰йкес бастауыш мектепте сабаKтар мен сыныптан тыс с-шаралады aйымдастырады. 0107000 [Технологияk Мемлекеттк блм стандарттарына с‰йкес технология п‰ннен сабаKтар мен сыныптан тыс с-шаралар aйымдастыру, кабинетт безендруде санитарлыK-гигиеналыK талаптарды саKтау, ‰дстемелк жaмыстар aйымдастыру. 1202000 [Тасымалдауды aйымдастыру ж‰не к™лкте KозCалысты басKару (салалар бойынша)k ЭкономикалыK жаCдайларында к™лкт пайдаланудыS тимдлгн арттыруCа баCытталCан к™лк т_рлернS ™зара ‰рекеттесу мен тасмалдау процест жетлдру. Jабылдау комиссиясы К_ндзг оKу б™лмне: 2017 жылдыS 20 маусымынан 20 тамыз аралыCында Сырттай б™лмге: 2017 жылдыS 20 маусымынан 20 Kырк_йек аралыCында ™тнштер Kабылдайды Колледж директоры атына ™тнштер Kабылдайды; Жеке ку‰лк немесе туу туралы ку‰лк (к™шрмес); ЖСН (ИНН); Ку‰лк (9с), атестат, диплом (т_пнaсKалар); МедициналыK аныKтама (086 У формасы); 3х4 фотосуреттер (6 дана); ТaрCылыKты мекен жайдан аныKтама; €скерге шаKыру туралы ку‰лк немесе ‰скери . БарлыK мамандыKтар бойынша Kабылдау емтихандары: 9 сынып: 2 п‰ннен тест тапсырылады; 11 сынып: 3 п‰ннен тест тапсырылады. МАТЕРИАЛДЫJ БАЗАСЫ Колледж оKу CимаратыныS 1-Kабатында 60-орындыK асхана, ктапхананыS абонементтк Kызмет, аудиториялар, 100-орындыK Акт залы, оKытушылар б™лмес ж‰не ‰дстемелк кабинет, медициналыK кабинет, мaражай, слесарлыK-механикалыK шеберханасы, тгу стер шеберханасы, спорт залы, 2-Kабатында 50-орындыK оKу залы,11 аудитория, [Сот д‰лелдемелернSk зертханасы, [Криминалистикаk зертханалары орналасKан. ЖаSа лабораториялыK корпуста оKу процеснде 7 п‰ндк аудитория, 4 лаборатория, 2 шеберхана бар. JР мемлекеттк жалпыCа мндетт блм беру стандарттарына с‰йкес мамандыKтар бойынша материалдыK-техникалыK база жасаKталCан. БлмгерлердS жаSа аKпараттыK технологияны кеSнен пайдалануы _шн [Bаламторk ж‰не ортаK желсне KосылCан 2 компьютерлк класс жаSа _лгдег 55 компьютермен жабдыKталCан. Сонымен Kатар коледжде 2 [Activ Boardk маркалы интерактивт таKтасы, бейнепроектор блм беру процеснде Kолданылады. БарлыK компьютерлк ж‰не интерактивт таKтасы бар кластар техникалыK мамандыKтар бойынша Kолданылатын виртуалды зертхана ж‰не ‰мбебап баCдарламалармен Kамтамасыз етлген. Типтк спорт Cимараты (ауданы 262,6 м2) залдан ж‰не кинп-шешнетн б™лмеден, жуынатын б™лмеден тaрады. Спорт залында дене т‰рбиес п‰ннен сабаKтар ™ткзлп, сабаKтан тыс уаKытта тоCызKaмалаK,шахматтан,баскетбол,волейбол,футболдан спорт _йрмелер кесте бойынша ж_ргзлед. €рт_рл спорт т_рлернен колледжаралыK жарыстар aйымдастырылады. Аулада жазCы спорт алаSы бар. ОKу кабинеттер, зертхана ж‰не шеберханалар Kажетт Kaрал-жабдыKтармен Kамтамасыз етлген. Колледжде KалалыK орталыKтандырылCан Абай атындаCы ктапхананыS М.А.Шолохов атындаCы филиалы жaмыс стейд. Ктапхана Kорында 38805 дана ктап бар, оныS 14252 данасы KазаK тлнде, 100 орындыK оKу залы мен электронды зал, абонемент б™лмдер жaмыс стейд. Ктапхана колледж блмгерлер мен оKытушыларынан басKа да жерглкт тaрCындар мен жоCарCы оKу орындары блмгерлерне, мектеп оKушыларына да Kызмет к™рсетед. Колледж жанындаCы Автомектепте В, ВС категориялары бойынша ж_ргзуш ку‰лгн алуCа к‰сптк деSгейде оKытылады. Компьютерлк курстар бойынша да Kосымша блм алады. ЖарнамалыK  бейне Суреттер Жаналыктар Uncategorized Колледжде ™ткен P[АшыK ескk к_н д‰ст_рл с-шара, болашаK 2018 жылдыS талапкерлерне ‰рт_рл педагогикалыK ж‰не техникалыK мамандыKтар бойынша блм алуCа толыK аKпарат берлп, мамандыK таSдауда Kателеспеу маKсатында ™ткен с-шарада KаланыS … Uncategorized [К‰сптк ж‰не арнайы п‰ндерk кафедрасыныS 10 к_ндг [К‰сптк ж‰не арнайы п‰ндерk кафедрасыныS aйымдастыруымен 12-22 аKпан аралыCында [К‰сптк блмд игеру кемелденген келешек кеплk атты таKырыбында Pонк_ндк ™тт. 11-ашыK сабаK 3-кездесу 1- сыныптан тыс т‰рбиелк с-шара 1-жарыс-студенттер арасында … Байланыс КОЛЛЕДЖ «ТАРАЗ-ГАСЫР» Колледж «Тараз-Bасыр» оказывает услуги в сфере технического, профессионального, послесреднего образования, осуществляя подготовку специалистов с образованием на базе 9 и 11 классов средней школы. По окончании обучения выпускнику выдается диплом государственного образца. БздS мекен жайымыз Тараз Kаласы Jаратау м™лтек ауданы (2мкр) 34 _й 34-16-45, 34-94-93 taraz_gasyr@mail.ru Факс: 34-94-93 Байланыс ‰дстер Copyright © 2019 [Тараз-Bасырk колледж – OnePress theme by FameThemes

Copyright © 2001-2007 Victor Pokusov

Информационно-поисковая система KAZ.KZ.