–ейтинг сайтов  азахстана KAZ.KZ   
Ќачало рейтинга –егистраци€ Ѕыстра€ регистраци€ ¬спомнить пароль
ѕоиск по рейтингу:
Ћогин:
ѕароль:
запомнить

—айт http://taraz-gasyr.kz глазами поискового робота

Title: [“араз-Bасырk колледж — [“араз-Bасырk колледж “араз Kаласы, Jаратау мЩлтек ауданы, 34 мекен-жайындаCы 2 Kабатты оKу Cимаратында орналасKан. 15 жылдыK тарихы бар колледж 2001 жылы наурыз айында ашылCан.

 лючевые слова:

Description:

»нформаци€ о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 19 Jun 2019 11:07:11 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close Vary: Accept-Encoding Link: ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink X-Content-Type-Options: nosniff X-Powered-By: PleskLin

¬рем€ отклика (sec): 1.6428349018097

 онтент: Menu ≈рекшелктер ∆етстктер Ѕз туралы ƒиректор блогы ƒиректорCа сaраK Kою  олледж мисси€сы —ерктестер  олледждS материалдыK базасы ЅасKару Kaрылымы Ѕтруш т_лектердS жaмыспен Kамтылуы  олледж лицензи€сы “алапкерге ∆алпы ережелер Jaжаттарды Kабылдауды aйымдастыру мен т_су емтихандарын Щткзу Ѕлм алушылар Kaрамына Kабылдау ћамандыKтар —уреттер ∆аналыKтар Ѕайланыс Jaрметт талапкер/ ”важаемые абитуриенты / Dear applicants - 2019! 2018-2019 оKу жылыныS к_ндзг жЙне сырттай оKу бЩлмне 9-11 сынып талапкерлерд блм алуCа шаKырамыз Ѕз туралы ћамандыKтар Ќеге бзд таSдау керек ≈рекшелктер —апалы блм  олледждS блкт, блмд оKытушылары бЙсекеге Kаблетт мамандар дайындауды жоCары кЙсби педогогикалыK шеберлкпен ж_зеге асырады. ћемлекеттк жЙне Щзндк гранттар «“араз-Bасыр» колледж мемлекеттк жЙне Щзндк грантKа талапкерлер Kабылдайды. ∆енлдKтер Ѕлмгерлерге тЩмендегдей жеSлдктер KарастырылCан. Ѕз туралы 17 жылдыK тарихы бар колледж 2001 жылы наурыз айында ашылCан. J– Ѕлм жЙне Cылым министрлгнен сери€сы Ѕћ 0000235 09.07.2001 ж. мемлекеттк лицензи€ берлген. ћамандыктар 1304000 [≈септеу техникасы жЙне баCдарламалыK Kамтамасыз ету ЅаCдарламаныS Kамтамасыздандыруды Kaру Kaралдары мен технологи€лыK Йдстер, тестлеу, баCдарламаларды ске асыру жЙне ж_ргзу. 0103000 [ƒене тЙрбиес жЙне спортk ‘изикалыK тЙрбиелеу мен блм беруд aйымдастыру бойынша жоCары блкт мамандарды да€рлау _шн оKу баCдарламасы 0201000 [JaKыKтануk  онсультаци€лар кЙспорын KaрылымдыK бЩлмшелерне жЙне KоCамдыK aйымдарCа Йрт_рл KaKыKтыK Kaжаттарды рЙсмдеуге KaKыKтыK кЩмек кЩрсетед. 0518000 [≈сеп жЙне аудит(салалар бойынша)k `йымныS м_лкне, мндеттер мен шаруашылыK операци€ларына бухгалтерлк есеп ж_ргзу бойынша KаржылыK-шаруашылыK Kызмет болып табылады 0101000 [ћектепке дейнг тЙрбие жЙне оKытуk Ѕлм берудS оKу баCдарламаларыныS талаптарына сЙйкес балаларда блм мен блктктер ж_йесн Kалыптастырады. 0105000 [Ѕастауыш блм беруk [Ѕастауыш блм берудS мaCалмk, мемлекеттк блм стандарттарына сЙйкес бастауыш мектепте сабаKтар мен сыныптан тыс с-шаралады aйымдастырады. 0107000 [“ехнологи€k ћемлекеттк блм стандарттарына сЙйкес технологи€ пЙннен сабаKтар мен сыныптан тыс с-шаралар aйымдастыру, кабинетт безендруде санитарлыK-гигиеналыK талаптарды саKтау, Йдстемелк жaмыстар aйымдастыру. 1202000 [“асымалдауды aйымдастыру жЙне кЩлкте KозCалысты басKару (салалар бойынша)k ЁкономикалыK жаCдайларында кЩлкт пайдаланудыS тимдлгн арттыруCа баCытталCан кЩлк т_рлернS Щзара Йрекеттесу мен тасмалдау процест жетлдру. Jабылдау комисси€сы  _ндзг оKу бЩлмне: 2019 жылдыS 20 маусымынан 20 тамыз аралыCында —ырттай бЩлмге: 2019 жылдыS 20 маусымынан 20 Kырк_йек аралыCында Щтнштер Kабылдайды “алапкерлер келес Kaжаттарыды тапсыру керек: 1)  олледж директоры атына Щтнш 2) оKуCа т_суш талапкерд куЙландыратын Kaжат (куЙлк немесе атестат); 3) блм туралы KaжаттыS т_пнaсKасы; 4) жеке кЙлк кЩшрмес (∆—Ќ); 5) 086-” нысаны бойынша медициналыK аныKтама, флюрографи€ суретмен (1,2 топтаCы м_гедектер мен бала жасынан м_гедектер _шн медициналыK-Йлеуметтк сараптаманыS Kорытындысы); 6) 3х4 кЩлемдег 4 фотосурет; 7) “aрCылыKты мекен-жайдан аныKтама; 8) Искерге шаKыру туралы куЙлк немесе Йскери билет. “_су емтихандары 1) жалпы орта блм бар оKуCа т_сушлер _шн _ш пЙн бойынша (KазаK немесе орыс тл, JазаKстан тарихы жЙне мамандыK бейн бойынша пЙн) Щткзлед; 2) негзг жалпы блм бар оKуCа т_сушлер негзг жалпы блмнS оKу баCдарламалары кЩлемнде 2 пЙн бойынша (KазаK немесе орыс тл жЙне мамандыK бейн бойынша пЙн) ; 3) мамандыK бейнне сЙйкес келмейтн техникалыK жЙне кЙсптк, орта блмнен кейнг, жоCары блм бар тaлCалар _шн мамандыK бейн бойынша Щткзлед. 4) ћамандыK бейнне сЙйкес келетн техникалыK жЙне кЙсптк, орта блмнен кейнг, жоCары блм бар тaлCалар _шн ЙSгмелесу т_рнде Щткзлед. “_сушлер Kабылдау емтихандарын KазаK немесе орыс тлдернде тапсыра алады. Jќ—џћЎј јJѕј–ј“ [“јЋјѕ ≈–k ЅШЋґћґЌƒ≈ Ѕ≈–ґЋ√≈Ќ ћј“≈–»јЋƒџJ Ѕј«ј—џ  олледж оKу CимаратыныS 1-Kабатында 60-орындыK асхана, ктапхананыS абонементтк Kызмет, аудитори€лар, 100-орындыK јкт залы, оKытушылар бЩлмес жЙне Йдстемелк кабинет, медициналыK кабинет, мaражай, слесарлыK-механикалыK шеберханасы, тгу стер шеберханасы, спорт залы, 2-Kабатында 50-орындыK оKу залы,11 аудитори€, [—от дЙлелдемелернSk зертханасы, [ риминалистикаk зертханалары орналасKан. ∆аSа лаборатори€лыK корпуста оKу процеснде 7 пЙндк аудитори€, 4 лаборатори€, 2 шеберхана бар. J– мемлекеттк жалпыCа мндетт блм беру стандарттарына сЙйкес мамандыKтар бойынша материалдыK-техникалыK база жасаKталCан. ЅлмгерлердS жаSа аKпараттыK технологи€ны кеSнен пайдалануы _шн [Bаламторk жЙне ортаK желсне KосылCан 2 компьютерлк класс жаSа _лгдег 55 компьютермен жабдыKталCан. —онымен Kатар коледжде 2 [Activ Boardk маркалы интерактивт таKтасы, бейнепроектор блм беру процеснде Kолданылады. ЅарлыK компьютерлк жЙне интерактивт таKтасы бар кластар техникалыK мамандыKтар бойынша Kолданылатын виртуалды зертхана жЙне Ймбебап баCдарламалармен Kамтамасыз етлген. “иптк спорт Cимараты (ауданы 262,6 м2) залдан жЙне кинп-шешнетн бЩлмеден, жуынатын бЩлмеден тaрады. —порт залында дене тЙрбиес пЙннен сабаKтар Щткзлп, сабаKтан тыс уаKытта тоCызKaмалаK,шахматтан,баскетбол,волейбол,футболдан спорт _йрмелер кесте бойынша ж_ргзлед. Ирт_рл спорт т_рлернен колледжаралыK жарыстар aйымдастырылады. јулада жазCы спорт алаSы бар. ќKу кабинеттер, зертхана жЙне шеберханалар Kажетт Kaрал-жабдыKтармен Kамтамасыз етлген.  олледжде KалалыK орталыKтандырылCан јбай атындаCы ктапхананыS ћ.ј.Ўолохов атындаCы филиалы жaмыс стейд.  тапхана Kорында 38805 дана ктап бар, оныS 14252 данасы KазаK тлнде, 100 орындыK оKу залы мен электронды зал, абонемент бЩлмдер жaмыс стейд.  тапхана колледж блмгерлер мен оKытушыларынан басKа да жерглкт тaрCындар мен жоCарCы оKу орындары блмгерлерне, мектеп оKушыларына да Kызмет кЩрсетед.  олледж жанындаCы јвтомектепте ¬, ¬— категори€лары бойынша ж_ргзуш куЙлгн алуCа кЙсптк деSгейде оKытылады.  омпьютерлк курстар бойынша да Kосымша блм алады. ∆арнамалыK  бейне —уреттер ∆аналыктар —онCы жаналыKтар [Jош келдS ∆аSа ∆ыл-2019k 28.12.2018 жылы Щткзлген [Jош келдS ∆аSа ∆ыл-2019k мерекелк с-шара кЩрнстер. —онCы жаналыKтар [“Йуелсздк деп соCады ж_регмk ∆елтоKсан айындаP кафедра оKытушылары Jабылбеков ∆алCас, “aрCынбекова ∆ани€ “Йуелсздк мерекесне орай [“Йуелсздк деп соCады ж_регмk таKырыбында Йдеби-сазды кеш Щткзд. ћаKсаты: “Йуелсздк aCымын т_сндру арKылы KазаK халKыныS Cасырлар бойы басынан Щткен … —онCы жаналыKтар [—порттыK ойындарk спартакиадасы 3.12.2018 жылы колледжшлк [—порттыK ойындарk спартакиадасы Щткзлд. јшылу салтанаты. —онCы жаналыKтар [јлтын к_з 2018k 15.11.2018 жылы колледжшлк [јлтын к_з 2018kP с-шарасыныS кЩрнстер Ѕайланыс  ќЋЋ≈ƒ∆ «“ј–ј«-√ј—џ–»  олледж «“араз-Bасыр» оказывает услуги в сфере технического, профессионального, послесреднего образовани€, осуществл€€ подготовку специалистов с образованием на базе 9 и 11 классов средней школы. ѕо окончании обучени€ выпускнику выдаетс€ диплом государственного образца. ЅздS мекен жайымыз “араз Kаласы Jаратау мЩлтек ауданы (2мкр) 34 _й 34-16-45, 34-94-93 taraz_gasyr@mail.ru ‘акс: 34-94-93 Ѕайланыс Йдстер Copyright © 2019 [“араз-Bасырk колледж – OnePress theme by FameThemes јудару k

Copyright © 2001-2007 Victor Pokusov

»нформационно-поискова€ система KAZ.KZ.